Deregulering ikke forenlig med "taxi - overalt, alltid"

Foto: Charlotte Dalen U 702

En deregulering er ikke forenlig med «taxi overalt alltid», god kvalitet og fornuftig prisdannelse, skriver Norges Taxiforbund i sitt innspill til Samferdselsdepartementet foran gjennomgangen av Yrkestransportloven

Det er viktig at behovsprøvingen består. Den overordnede begrunnelsen er å sikre tilgjengelige drosjer over hele landet, ivareta alle kundegruppers behov og sikkerhet, og sikre at yrket er til å leve av, skriver forbundet.

Dette synet støttes av NHO Transport og Norsk Transportarbeiderforbund, mens Abelia - med Uber som medlem - vil ha konkurranse på ulike vilkår.

Det var disse fire organisasjonene som ble bedt om innspill før departementet skal vurdere om og hvordan Yrkestransportloven skal endres.

På siden av loven

- Slik vi ser det bør en utredning i mindre grad fokusere på «de nye aktørene» som opererer på siden av loven.

Selskaper som Uber og Haxi samt deres sjåfører anvender ingen revolusjonerende teknologi, og disse selskapene representerer heller ikke noe nytt eller annerledes som foranlediger behov for altomfattende endringer i regelverket.

«De nye aktørene» bedriver bare regulær piratvirksomhet gjennom mobilapplikasjoner, til forskjell fra mer tradisjonell piratvirksomhet som man kjenner fra tidligere. Det er viktig at offentlige myndigheter er seg sitt ansvar bevisst og sanksjonerer denne type piratvirksomhet, skriver taxiforbundet.

Forbedringer

NT mener at det er vesentlig for næringens kvalitet at sentralene får mer styringsrett og kontroll over sin egen virksomhet, og gjentar forslaget om en ny paragraf 46 A i yrkestransportforskriften. Sentralene må selv kunne velge sine løyvehavere og kunne sanksjonere uønsket adferd.

Det er viktig at drosjeyrket ikke har så lav terskel at en kan sette seg bak rattet uten å ha minstemål av kunnskap innen bransjeforståelse, språkkunnskap og serviceinnstilling.

NT mener at bare eksamen i offentlig regi kan sikre tilstrekkelig kvalitet og kontroll med at løyvehaverne innehar tilfredsstillende kompetanse. I tillegg bør man videreføre og innskjerpe kontrollen og krav til kjøreseddel.

Her kan du lese hele brevet til departementet fra Norges Taxiforbund.

Det verste som kan skje

- Det verste som kan skje er at det utvikles ulike regler for den tradisjonelle drosjenæringen og for de såkalte applikasjonsbaserte transporttjenester. Det er tjenesten i seg selv som avgjør hvilken næring man opererer innenfor, ikke hvilken bestillingsplattform som benyttes, skriver NHO Transport i sitt innspill til departementet.

De understreker at de tradisjonelle drosjeselskapene også er langt fremme teknologisk sett. - Disse har allerede hatt bestillingsapper i fem-seks år, men må fortsatt ha mer ordinære bestillingskanaler for å kunne betjene alle kundegrupper på en god måte.

NHO Transport er enig i at markedet for persontransport mot vederlag må reguleres på en slik måte at sikkerheten til passasjerene, sjåførene og medtrafikantene ivaretas. I tillegg må drosjetjenester ha en høy kvalitet, være tilgjengelig over hele landet og dekke alle kundegruppers transportbehov. Aktørene må selvsagt også betale nødvendige skatter og avgifter.

NHo Transport krever like vilkår for alle som skal være i markedet, og mener at kjøreseddel, løyveordningen og behovsprøvingen må beholdes. - Erfaringer fra andre land viser at fjerning av alle former for behovsprøving har en del negative konsekvenser i form av lav kapasitetsutnyttelse og dermed høyere priser og dårligere tjenester

Fortsatt politisk styring

Anbudssystemet medfører at vi ikke klarer å opprettholde drosjenæringen som en del av kollektivtilbudet i distriktene. Dette er etter vår mening i motstrid