Gledelig fra Samferdselsdepartementet

- Vi er svært fornøyd med at departementet vil beholde de grunnleggende rammevilkårene for drosjene, og avviser alle forslag om å innføre ulike konkurransevilkår.

Dette sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund etter dagens møte i Samferdselsdepartementet. Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) redegjorde der for arbeidet med revisjon av Yrkestransportloven.

- Departementet ryddet av veien all tvil om at virksomheter som Uber og Haxi driver ulovlig i dag, og det er heller ingen åpning for at de blir lovlige med sine konsepter i framtiden. Statssekretær Nilsen sa at det kreves løyve for å kjøre taxi i Norge, og det skal alle forholde seg til.

- Uber og Haxi var begge til stede på møtet, og vi forventer at de umiddelbart stanser sin piratvirksomhet, sier Trevland.

Beholder behovsprøving

Departementet vil beholde løyveplikten, og også behovsprøvingen (antallsreguleringen) i dagens system. Dermed beholdes også kjøreplikten, som gir drosjetilbud døgnet rundt i hele landet fortsatt.

- Dette er en logisk følge av at Regjeringen alt i sin plattform understreket drosjenes rolle i kollektivtransporten og næringens samfunnsoppdrag.Men det er befriende at dette gjøres klart, etter all den usikkerhet som er skapt i den offentlige debatten, sier Øystein Trevland.

Mindre reformer

Basert på at bærebjelkene i dagens system består, vil departementet vurdere en del mindre endringer i lovverket. Det er ikke tatt stilling til dem. Alle skal ut på høring.

- Det ønsker vi velkommen. Vi kan ha innvendinger til noe, men er generelt positive. Det viktigste for oss er at de grunnleggende rammene ligger fast. Det gir forutsigbarhet og en ny optimisme i næringen, sier Øystein Trevland.

Samferdselsdepartementets politiske ledelse er tydelige på at de ønsker at det skal være en godt fungerende og konkurransedyktig drosjenæring også i fremtiden.

Blant forslagene som skal vurderes er disse:

Samkjøring: Departementet vurderer å endre yrkestransportlovens paragraf 20 for og i større grad åpne for "reell samkjøring".Skal enhver kunne tilby dette? Skal det være krav om sammenfallende transportbehov? Skal det settes grense for vederlag?

Vurderer å heve den øvre aldersgrensen for å være løyvehaver fra 70 til 75 år

Vurderer regelverket om drosjesentraler. Skal en drosjesentral kunne betjene flere områder? Skal tilknytningsplikten til sentral oppheves?

Skal løyver i større grad tildeles juridiske personer (selskape