Send taxiloven tilbake!

Vi krever at Stortinget sender forslaget til ny ”taxilov” tilbake til regjeringen. Det er altfor dårlig utredet og vil ha dramatiske konsekvenser for forbrukere og arbeidsvilkår i næringen.

  1. Saken er for dårlig utredet, blant annet påpekt av Regelrådet. ”Utredningen er mangelfull, sett iforhold til hvor omfattende forslaget er”. Erfaringer fra andre land er ikke omtalt. ”Deregulering i seg selv er ikke nødvendigvis synonymt med god konkurranse”.

  2. Saken bygger ikke på faglige kilder. TØIs rapport fra april 2019 viser at regjeringens forslag er det verst mulige alternativet for Oslo. Dette er også påpekt av Politidirektoratet, som er bekymret for enda mer overetablering byene. De kaller dagens situasjon for anarki.

  3. Enerettsmodellen, som i følge regjeringen skal sikre samme tilbud i distriktene som i dag, vil ikke gjøre dette, men skape stor usikkerhet. Pasientreiser vil neppe delta, og ifølge Nordland fylkeskommune vil bare et fåtall kommuner være aktuelle for modellen. ”Taxi overalt alltid” avvikles, uten at det har vært en reell debatt om konsekvensene.

  4. Forslaget åpner for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Regjeringen kaller det for ”delingsøkonomi”. Arbeidsvilkårene for taxisjåfører vil bli dramatisk forverret. I motsetning til andre yrker, skal det bli flere deltidsjobber i drosjenæringen.

  5. Regjeringen påstår at reformen skal gi lavere priser. Ingen frislipp noe sted har ført til dette, tvert imot. De høyeste prisene i storbyene er en følge av tidligere liberalisering.

  6. Forslaget vil gi dårligere kontroll, mer byråkrati og økte kostnader: Norsk Øko-Forum skriver at «den foreslåtte liberaliseringen vil i stor grad reversere og sette næringen tilbake der de var med en svart og ukontrollerbar bransje. Det store omfanget av svart kjøring hos Uber-sjåførene er alene et bevis på at det er et stort arbeid og atskillige ressurser fra skattemyndigheter, politi og NAV som i så fall må brukes i bransjen for å få risikoen tilbake til dagens standard, dersom foreliggende forslag blir besluttet».

  7. Forslaget vil svekke tilbudet til funksjonshemmede: Rullestolbiler må brukes i ordinær taxidrift. Ingen kan investere i slike biler uten en sikkerhet for markedene. Organisasjonene frykter for kompetansen.

  8. Uhemmet antall enkeltløyver uten tilknytning til sentral vil bidra til å splitte markedene, og kan ødelegge grunnlaget for profesjonell drift. Det vil også svekke trygghet og sikkerhet.

  9. Drosjenes samfunnsoppdrag og plass i kollektivtransporten avlyses, uten en reell debatt. Fylkene mister innflytelse over en samlet politikk. ”Aktiv drosjepolitikk er det riktige svaret på utfordringene, ikke deregulering”, sier en enstemmig Trøndelag fylkeskommune.

  10. Regjeringen har som uttalt mål å legge til rette for utenlandske plattformselskaper, som driver med underskudd. Norsk drosjenæring bidrar med 3 mrd skattekroner årlig og må ha sunn forretningsdrift. Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet og et amerikanisert arbeidsliv i Norge.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker