Nye taxi-regler

Stortinget har tidligere vedtatt endringer i drosjereguleringen som trådte i kraft 1. november 2020. Iverksettelsen er utsatt fra 1. juli, som følge av covid-19-pandemien.

Her finner du en oversikt over aktuelle spørsmål og svar i forbindelse med nytt drosjeregelverk som trådte i kraft 1. november 2020. Det er viktig at alle som har, eller ønsker å søke om drosjeløyve setter seg godt inn i det nye regelverket. Regjeringen.no, Statens Vegvesen og Skatteetaten er andre viktige kilder til riktig informasjon.

Dette endres i regelverket:

 • Behovsprøvingen fjernes. Det skal ikke lenger være noe tak på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke. Det betyr at alle som oppfyller et sett med objektive vilkår vil få tildelt løyve.
 • Det er ikke lenger et krav for drosjene å være tilknyttet en drosjesentral, men det blir en plikt til loggføring av alle taxiturer. Du må loggføre den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.
 • Opphever reglene om løyvedistrikt og stasjoneringssted – drosjevirksomhet kan drives i hele landet.
 • Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. På den måten sikrer vi at det faktisk er den som kjører som har den nødvendige kompetansen.
 • Innføring av 10-årige drosjeløyver, mot tidligere 75 år.
  https://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§27
 • Krav til etablering i Norge
  https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§5a
 • Fylkeskommunene kan tildele eneretter de stedene der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud. Dette gjelder i 323 av landets 356 kommuner. Ved tildeling av enerett gir fylkeskommunen ett, eller flere, selskap mulighet til å kjøre drosje i en kommune.
  https://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§9a
  https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§48a

Hvilke krav stilles til løyvehavere og sjåfører i det nye regelverket?

Alle selskap (eller foretak) som ønsker å drive drosjevirksomhet i Norge må søke om løyve (tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling). Slik sikrer vi oss at de følger norske lover og regler.

Etter det nye regelverket må løyvehaver/løyvesøker oppfylle følgende krav: (https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§4)

I tillegg trenger alle sjåfører kjøreseddel. For sjåfør gjelder følgende krav:

Alle biler som skal benyttes som drosjer:

Krav til merking:

Løyvenummeret og kjøreseddelen skal være synlig fra passasjerens plass.

Utvendig skal drosjer være merket på sidedøren med fylkesbokstav og løyvenummer. Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en farge som står i kontrast til fargen på bilen.

Det er frivillig å ha taklampe, men de som vil ha taklampe må følge kravene i kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12. Du må ha taklampe for å kunne kjøre i kollektivfelt på veien. Taklampe skal merkes «TAXI» i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer.

De som har drosjeløyver før endringen fra 1. november 2020 beholder løyvenummeret med fylkesnummeret og fylkesbokstaven de hadde: 01/B for Østfold, 02/C for Akershus og 06/F for Buskerud. Det er ikke nødvendig å skifte ut løyvedokumentet eller taklampa, men du må merke sidedøren på bilen med løyvenummeret.

https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§48

Andre løyver:

Reserveløyver blir til hovedløyver:

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver du har blir da drosjeløyver, på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjelder til 1. november 2022. Det er ikke krav til merking eller taksameter i overgangsperioden. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

https://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§9
https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§1

https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§57

Overgangsordninger - fra Samferdselsdepartementet

Skal det fortsatt være taksameter?

Det vil fortsatt være et krav til taksameter den 1. november. Samferdselsdepartementet ser på mulighetene for å innføre alternativer til dagens taksameter. For at dette skal være aktuelt må vi ha gode, teknologinøytrale løsninger, som så langt som mulig ivaretar de funksjonene som taksametrene ivaretar i dag, blant annet for å sikre at ingen jukser og at sikkerhet for passasjerer blir ivaretatt. Et forslag til regelverk for alternativ til taksameter har nylig vært på høring, og saken er nå til behandling i departementet.

https://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§48
https://lovdata.no/forskrift/2009-10-01-1226

Maksimalprisforskriften vil gjelde i flere kommuner:

Du må følge forskrift om makspriser for drosjebilkjøring.

Det er viktig at du setter deg inn i hvorvidt maksimalprisene gjelder i den kommunen du vil kjøre.

Se Konkurransetilsynet for mer informasjon om maksimalprisforskriftene.

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker