Takstsystem og maksimalpriser

Drosjeprisene er regulert gjennom en egen forskrift om takstberegning og maksimalpriser fastsatt av Konkurransetilsynet. I forskriften regulerer Konkurransetilsynet både takstsystemet som skal benyttes i drosjenæringen og fastsetter maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse.

Takstsystemet som skal benyttes i henhold til forskriften er parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. Istedenfor parallelltakst kan det benyttes en på forhånd bestemt fastpris for en gitt strekning.

For områder underlagt maksimalprisregulering fastsetter Konkurransetilsynet maksimale takster for tid- og avstandstakst, samt maksimale takster for tilleggsgebyr. Forskriften regulerer maksimalpriser, og drosjene har således anledning til å sette takstene lavere enn det som følger av forskriften. Konkurransetilsynet skal som utgangspunkt foreta en vurdering av behovet for å justere takstene en gang i året.

Etter år 2000 har Konkurransetilsynet unntatt en rekke områder fra maksimalprisreguleringen. Dette er områder hvor det anses å være tilstrekkelig konkurranse mellom drosjer og drosjesentraler. Kriteriene for å gi unntak er at det er to eller flere drosjesentraler i området og at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse. I områder som unntas prisreguleringen kan drosjene fastsette prisene sine fritt.

Lenke til maksimalprisforskriften: https://lovdata.no/SF/forskrift/2010-09-30-1307

Norges Taxiforbund

Jerikoveien 26, 1067 Oslo 
Tlf: 23 21 04 00
E-post: post@nortaxi.no

Følg oss:

Personvernerklæring

Design: Tenk Kommunikasjon // Utviklet av: iMaker