Pasienttransport kan til tider være tungt og tidkrevende arbeid.

Sosial dumping i pasientkjøringen

Timelønnen kan komme helt ned på 60 kroner eller endog lavere i nye anbudsavtaler for pasientkjøring. Den nye regjeringen kan nå fullføre eget vedtak om gjennomgang av ordningen.

Et enstemmig storting påla i 2018 den nå avgåtte Solberg-regjeringen å legge fram en sak om pasientreiser innen april i år, men det gjorde den ikke. Nå kan forslagsstillerne fra Senterpartiet og helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, som støttet forslaget, selv gjennomføre dette.

Lønn som salderingspost

Stortinget fokuserte på situasjonen for pasientene, og i liten grad vilkårene for sjåførene, men den nye regjeringen har forpliktet seg til å bekjempe sosial dumping i arbeidslivet.

På oppdrag fra Taxi Hedmark og Taxi Oppland har siviløkonom Kjell-Magne Rystad skrevet en rapport der Christiania Taxis overtagelse av pasientkjøringen i Nordre Follo i Viken brukes som eksempel på at det offentlige bidrar til sosial dumping i enkelte avtaler.

I rapporten skriver Rystad at sjåførenes lønn i praksis har blitt salderingsposten, langt under anstendig lønnsnivå i Norge, og at det offentlige åpner for uryddige forhold med sosial dumping i taxinæringen.

Flere uheldige saker

Han viser til oppslag i medier fra ulike steder, blant annet i Oslo og Hordaland, og at Stortingets reaksjon har bakgrunn i uheldige utslag av anbudsprosessene. I tillegg til Senterpartiets initiativ i 2018, kom Fremskrittspartiet i 2020 med forslag om forenklinger og forbedringer i regelverket for pasientreiser. Også dette fikk flertall, men uten at helseminister Høie (H) gjorde noe før han gikk av i høst.

Christiania Taxi fikk fra i sommer førsteprioritet i avtale med Oslo Universitetssykehus i Nordre Follo, foran den lokale sentralen Ski Taxi, som fikk andreprioritet med priser som ligger 25 prosent høyere. Også Norgestaxi Oslo AS og Follo Taxi samvirkeforetak la inn anbud, og lå henholdsvis 45 og 50 prosent over Christiania Taxi.

Det er vinnerens priser som kan gi timepriser helt ned mot 60 kroner og enda lavere, ifølge rapporten.

Undersøkes vilkårene?

Takstene ligger betydelig under maksimaltakstene fastsatt av Konkurransetilsynet som en normgivende prising av taxitransport. Pasientreiser er ofte mer krevende enn andre turer, da mange kunder vil ha behov for ekstra hjelp. Dermed må sjåføren bruke ekstra tid, skriver Rystad.

«Hvilke undersøkelser og tiltak Sykehusinnkjøp HF har foretatt for å sikre samfunnsansvaret og derigjennom hindre sosial dumping og uanstendige arbeidsvilkår i forbindelse med pasientreiser, er ikke kjent».

Det er bred politisk enighet i Norge om et ordnet arbeidsliv, men utkontraktering av tjenester setter dette under press. Ofte er hensikten å redusere kostnader, men det er gjerne ubesvart om det skjer en faktisk effektivisering. Det kan like gjerne bare være at det betales mindre til dem som utfører arbeidet. Svikt i kvalitet går ut over brukerne, og kan lett bli oversett fra oppdragsgivers side.

Rystad viser til at det er innført en egen forskrift med krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I kontrakter for persontransport med buss eller turvogn skal arbeidstakere minst ha en timelønn på 174,12 – gjeldende fra 1. juli 2021.

Står svakt

Siden taxi har selvstendige løyvehavere og ikke fast timelønn, er de selv ansvarlige for egen lønn, og taxisentralen er bare en mellominstans. Sjåførene står svakt.

I kriteriene for Nordre Follo var det vektet 40 prosent på pris og 60 prosent kvalitet, men det siste synes bare å gjelde tilstrekkelig kapasitet. Ingenting annet var nevnt i tildelingsbrevet.

I tildelingsbrevet fra 3. februar i år, fikk Ski Taxi 2. prioritets levering med en oppstartstakst på 82,29, kilometertakst på 15,75 og ventetidstakst på 7,15 kroner pr minutt.

Ut fra oppgitt prisdifferanse, nøkkeltall fra SSB, anslag på bilkostnader og fem ulike eksempler på tidsbruk, finner Rystad at Christiania Taxi kan komme helt ned til rundt 60 kroner i timelønn, en tredel av minstelønnen som er satt for turbilnæringen.

Bred gjennomgang

I plattformen fra Hurdal sier den nye regjeringen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet blant annet at «Regjeringen vil sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur».

Stortinget behandlet Senterpartiets forslag den 19. april 2018, og beskriver vedtaket slik i kortform:

«Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen starte evalueringen av pasientreiseordningen i august 2019. Det er også fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. I tillegg er det med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt vedtatt å be regjeringen gjøre en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget for å forenkle og forbedre ordningen».

Frist 21. april

18. februar 2021 ble Frps forslag behandlet: «Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt ble det vedtatt å be regjeringen fremme sak om forenklinger og forbedringer i regelverket for pasientreiser.

Med henvisning til vedtaket fra 2018, ble det bedt om en sak til Stortinget innen 21. april, Helseminister Høie opplyste at Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag å vurdere saken, men den kom aldri til Stortinget i hans tid.

I vedtaket ble det også vedtatt å be regjeringen presisere overfor de regionale helseforetakene at de har plikt til å yte pasienttransport, samt å pålegge alle helseforetak å ha avtaler med taxiselskaper slik at pasienter med rettigheter til å få dekket sine reiser, ikke skal måtte legge ut for dette selv.

Nåværende helseminister Ingvild Kjerkhol (A) var blant flertallet i Helse- og omsorgskomiteen. Nå må hun selv forfølge saken.

Også skolekjøring

I sommer har det også vært uro rundt Christiania Taxi i Trøndelag, som ikke klarte å levere en skolekjøringskontrakt til svært lave priser. Trøndertaxi måtte ta over, til vilkår som skapte stor intern misnøye og nye forhandlinger med kollektivselskapet AtB.

– Det irriterer meg enormt at nokon seier at jobben min ikkje er verd noko lenger. Det er sånn det følast, uttalte Roar Sundberg i Rissa Taxi til nettavisen Fri fagbevegelse.

AH

Fra Bladet TAXI nr 5, 2021

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker