Utvikling av «alternativ kontrollutrustning» vil antagelig koste mye mer enn et taksameter.

Taksameter – eller «alternativ» kontrollutrustning?

Utvikling av «alternativ kontrollutrustning» vil antagelig koste mye mer enn et taksameter, og kan falle i fisk av seg selv, slik det har gjort i Sverige. Regjeringen Solberg har sendt saken på høring, med frist 22. desember.

Regjeringen Støre holder åpent for ulike løsninger i sin Hurdal-plattform, der det står at regjeringen vil «videreføre kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter for aktører i drosjenæringen».

TAXI har snakket med de tre norske tilbyderne av taksameterløsninger, og alle har innvendinger til den rent digitale kontrollutrustningen som foreslås, i alle fall på kort sikt.

Ut på høring

Rett før regjeringsskiftet sendte Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til ny forskrift om kontrollutrustning i drosje på høring. Høringen omfatter forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften, skatteforvaltningsforskriften, bokføringsforskriften, prisopplysningsforskriften og forskrift om måleenheter og måling.

I forslaget åpnes det for et rent digitalt alternativ til bilmontert taksameter, men ingen av dagens apper kan tilfredsstille kravene til rapportering, som i prinsippet skal være de samme. «Dersom alternativet realiseres, foreslår departementet at det tidligst kan iverksettes fra 1. januar 2023», heter det i høringsnotatet.

Må utvikle nytt

Det politiske presset for å imøtekomme de utenlandske «plattformselskapene» som Uber og Bolt, er ikke så enkelt å tilpasse til de faktiske kontrollbehovene som ulike etater har. Disse selskapene må utvikle nye systemer for å tilfredsstille kravene, og lite tyder på at de vil ta den kostnaden.

Kurt Bratseth og Kevin Kereshen Gonaseelan i Cencom sier til TAXI at det ikke er kostnadssvarende å utvikle et nytt digitalt system for et så lite marked som nye løyvehavere utgjør.

I Sverige ble et slikt alternativ, basert på en egen «svart boks» uten display, skrinlagt fordi ingen ville utvikle systemet. Taksameter er derfor gjeninnført som eneste kontrollapparat.

Cencom tror ingen, heller ikke «plattformselskapene» selv, vil påkoste en utvikling av et eget kontrollsystem med de kravene som ligger i høringsutkastet. Hvis det kommer, vil det være en gradvis utvikling for hele næringen over år.

Like vilkår

Cencom peker på at det er mulig å manipulere GPS-signaler. Det er heller ikke sagt noe om dynamisk prising i reglene for alternativet. Også disse kan manipuleres, ved at sjåfører slår seg sammen om å gå inn eller ut av appen. I USA er det nå taxier som reklamerer med at de har forutsigbare priser gjennom taksameter. Taksameter er også vesentlig billigere å anskaffe enn det som ble påstått som begrunnelse for å fjerne det.

Prisberegning umulig

Olav Kveim i ITF sier det svakeste punktet i forslaget er muligheten til å beregne parallelltakst etter tur. - Det går ikke, fordi norske kart er ikke oppdatert nok. Kollektivfelt og endrede kjøremønstre blir ikke hensyntatt. – Vi vil aldri få en riktig pris basert på kart, sier Kveim.

Han mener også at det er stor risiko for svart arbeid når en taxi ikke lenger er ren yrkesbil. Biler uten taksameter skal kun ta bestillingsturer. – I så fall må den merkes tydelig som det. Hvis ikke kan den se ut som en vanlig taxi, ha taklampe og betalingsterminal, men uten kontroll på hvor den er koblet.

Kveim mener imidlertid at det kan lages en digital løsning som vil være regningssvarende, med omtrent samme driftskostnad som taksameter, men uten monteringsutgiftene.

Det som kan være positivt, er at rapporteringsansvaret blir lagt hos en tredjepart, og må flyttes fra sentral til leverandør av løsningen. – Det hjelper ikke med tredjehåndsrapportering hvis sentralen er useriøs.

Mister data

Ole Christian Fosheim i TDS sier at passasjerer, løyvehavere og myndigheter vil miste den tilgangen på sikre data de sikret seg i Forskrift om krav til taksametre i 2010, dersom alternativet vedtas. Dokumentasjonen vil svekkes.

- Erfaring fra andre markeder viser at det vil dukke opp piratkopier av de godkjente appene. Her kan prisberegning, pengestrøm og pålagt informasjon til skatteetaten manipuleres. Selv om gode kontrollrutiner kanskje kan avdekke svindel på sikt, frykter vi at mange vil la seg friste til å laste ned ulovlige systemer når muligheten er der.

I motsetning til hva høringsnotatet gir inntrykk av, har drosjenæringen vært digital i mange år allerede, påpeker Fosheim, og mener det er feil at taksameter er et reelt etableringshinder.

Dagens plomberte taksametre lagrer og sender GNSS-posisjoner uavhengig av sjåførens mobiltelefon. Det er avgjørende for drosjenæringen at publikum har tillit til at teknologien som benyttes er trygg og etterrettelig. Måleinstrumentet skal sikre at det beregnes riktig pris, at betalingstjenester er trygge, at det er kjent hvem som kjører drosjen og at det betalers riktige skatt og avgift av omsetningen.

Todelt marked

Alle tre taksameterleverandører TAXI har vært i kontakt med vil utarbeide høringssvar innen fristen i desember. Det samme vil Norges Taxiforbund. Så blir det opp til den nye regjeringen hva de vil foreslå av lov- og forskriftsendringer.

Ett av problemene med to ulike systemer, er at det vil bli et delt marked der noen bare kan ta bestillingsturer gjennom smart-telefoner, mens det forutsettes at andre skal ta seg av kunder som bestiller på mer kostnadskrevende måter, og ta imot kontanter.

Heldigitale kontrollutrustninger gir kun adgang til å tilby drosjetjenester som er bestilt på forhånd og som blir betalt gjennom kontrollutrustningen.

Forslaget stiller krav til begge løsningene som skal sikre riktig beregning av pris, riktig innrapportering til skattemyndighetene og at sikkerheten for passasjer og sjåfør blir ivaretatt. Kravene skal bidra til å opprettholde en seriøs drosjenæring, skriver departementene.

Rapporterer ikke

De innrømmer at forslaget tidligere ikke tok nok høyde for kontroll av en heldigital løsning. Oppheving av sentraltilknytningsplikten har også gitt nye kontrollutfordringer.

«Det er indikasjoner på at aktører i nye applikasjonsbaserte formidlingstjenester i liten grad har rapportert inntjening. Det er viktig å sikre at den positive utviklingen mot en seriøs drosjenæring fortsetter også når nye forretningskonsept kommer til. Det vil være avgjørende at ny regulering sikrer fortsatt gode kontroll- og tilsynsmuligheter og sikker tilgang til nøkkeltall», heter det i høringsnotatet.

«Når det nå er åpnet for å drive drosjevirksomhet uten å være tilknyttet sentral, har det medført at noen av mekanismene som tidligere var med på å sikre seriøsiteten i drosjenæringen ved bruk av taksameter ikke lenger er til stede».

Så er spørsmålet om kravene som stilles til en løsning uten fastmontert enhet i bilen kan rette opp dette, om den noen gang realiseres.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker