Nytolkning av regler for kjøreseddel

Politidirektoratet åpner nå opp for å utvise skjønn i saker som omhandler toårskravet for å få innvilget kjøreseddel. Dette er en ny tolkning av yrkestransportloven § 37 c, hvor toårskravet tidligere har vært et absolutt krav.

Toårskravet: 
Krav om å ha hatt førerkortet sammenhengende de to siste årene, har tidligere vært et absolutt krav for å få kjøreseddel. Nå har politidirektoratet åpnet opp for enmer skjønnsmessig tolkning av hver enkelt sak. Dette kan du lese mer om nedenfor,hvor et medlem nylig fikk omgjort et avslagsvedtaksøknadom kjøreseddel.
 
 
Det er flott å se at politidirektoratet åpner opp for å utvise skjønn i vurdering av enkeltsaker. Toårskravet er med på å sikre at taxisjåførene vi har rundt i landet er med i den nasjonale dugnaden, og opprettholder trafikksikkerhet som det viktigste kriteriet i yrket. Dette vil man fremdeles klare å opprettholde ved å utvise skjønn i saker, hvor det er snakk om mindre forseelser som fører til at man mister førerkortet i en kort periode. En slik tolkning, vil fremdeles holde veiene trygge fra førere som har begått store forseelser i trafikken, samtidig som man åpner opp for at erfarne yrkessjåfører igjen kan komme tilbake til yrket.
– Karoline L. 
Bjørkevoll, Advokat i Norges Taxiforbund.
 
 
Har du fått avslag om søknad til kjøreseddel? Kontakt din lokale fylkesleder for en vurdering av din sak. Fylkeslederne våre vil videre bedømme om saken er av en slik karakter at den kvalifiserer til juridisk bistand fra Norges Taxiforbund.  
 
Finn din lokale fylkesleder her
 
 
Et medlem av Norges Taxiforbund ble gitt avslag på søknad om kjøreseddel på bakgrunn av at medlemmet ikke hadde hatt førerkort klasse B uten avbrudd i minst to år, jf. Yrkestransportloven § 37 c. Dette vilkåret er nytt i loven, og ble innført i forbindelse med «frislippet» av drosjenæringen i 2020. 

Årsaken til at medlemmet ikke hadde hatt sammenhengende førerrett i minst to år, var at politiet et og et halvt år tidligere hadde tilbakekalt førerretten i seks måneder. Førerkortgruppe 1 ble senere innvilget. Politiet vurderte derfor at medlemmet ikke hadde hatt førerrett for førerkort klasse B uten avbrudd de siste to årene, og avslo søknaden om kjøreseddel for inntil 8 passasjerer. 

Vedtaket ble påklaget av advokat, på vegne av medlemmet. Det ble anført at vedtaket bygget på feil rettsanvendelse og at det således var ugyldig, samt at medlemmet var avhengig av kjøreseddel for å utøve sitt yrke. Det ble derfor bedt om at saken skulle tas opp til fornyet behandling.  

Politiet behandlet klagen, og fant at det ikke var grunnlag for å omgjøre avslagsvedtaket. Saken ble derfor oversendt til Politidirektoratet for behandling.  

Politidirektoratet foretok en ny vurdering av saken, og omgjorde avslagsvedtaket. Dette resulterte i at avslaget på søknad om kjøreseddel ble opphevet. Samtidig innebar omgjøringen at kravet om «førarkort klasse B utanavbrot i minst to år», jf. Yrkestransportloven § 37 c første ledd, ikke er til hinder for at kjøreseddel utstedes.  

Politidirektoratet uttalte at det å knytte toårskravet til de to siste årene forut for søknad, i noen tilfeller kan gi et urimelig resultat. Det følger av omgjøringsvedtaket at Politidirektoratet ser at det kan være en forskjell på de tilfellene der søkeren har hatt førerrett i 20 år, men har tapt førerretten for en periode på seks måneder rett før det søkes om kjøreseddel, og der søkeren eksempelvis hadde førerrett i to år 10 år tilbake i tid. I det første tilfellet mener Politidirektoratet at det kan være lite som tilsier at perioden uten førerrett får betydning for kjøreferdighetene, mens det i andre tilfeller er mer sannsynlig at kjøreferdighetene er redusert i den lange perioden uten førerrett.  

I sin nye vurdering legger Politidirektoratet til grunn at dagens rettskildebilde, herunder både formål og lovgivervilje, åpner for konkrete vurderinger av om toårskravet knytter seg til de to siste årene eller ikke. Dette for å unngå urimelige resultater i enkelttilfeller.  

I medlemmets sak vurderte Politidirektoratet at avslagsvedtaket, etter en konkret vurdering, vil gi et særlig urimelig utfall for klageren, og at vedtaket på denne bakgrunn burde omgjøres. Medlemmet hadde hatt førerrett i Norge siden 1997 og kjøreseddel siden 2013, i tillegg til å opparbeide seg lang erfaring som yrkessjåfør. Førerretten var inndratt på en periode på 6 måneder, og var basert på et forenklet forelegg grunnet prikkbelastning for fartsovertredelser. Politidirektoratet vurderte tilbakekallsperioden å være kortvarig sett i lys av hvor lenge medlemmet totalt har hatt førerrett og vært yrkessjåfør. 

Saken er oversendt politidistriktet, som skal avgjøre om de øvrige vilkårene for å få kjøreseddel er til stede.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker